Accessibilitat

Introducció


Aquest lloc web ha estat desenvolupat seguint un disseny i programació accessibles, amb l'objectiu de garantir l'accés universal al major nombre possible de persones usuàries.


Aquests criteris es basen en les recomanacions WCAG/WAI de World Wide Web Consortium (W3C), consorci internacional que s'encarrega de la supervisió de les tecnologies i estàndards d'Internet. En tot moment s'ha aplicat el major nivell d'accessibilitat contemplat en aquestes recomanacions (nivell AAA).


Igualment, el codi font d'aquest lloc web ha estat desenvolupat utilitzant les tecnologies XHTML i CSS2, recomanades pel W3C per a una correcta visualització independent dels dispositius de navegació i una adequada separació entre estil i contingut.


Accessos directes i dreceres de teclat


S'han inclòs algunes dreceres de teclat que facilitin un accés ràpid als punts clau de les diferents pàgines del web. En general, la combinació de la tecla "alt" amb una altra (de la llista que es mostra més endavant) ens portarà a l'opció concreta. La tecla "alt" es troba en els PC; els ordinadors Mac tenen una tecla d'acció (normalment al costat de la barra d'espai) que compleix la mateixa comesa.


L'ús de les tecles d'accés varia amb el navegador:
 
Internet Explorer: ALT + drecera + ENTER
Mozilla Firefox: ALT + MAJÚSCULES + drecera (en versions antigues, ALT drecera)
Opera: MAJÚSCULES + ESC + drecera
Netscape: ALT + drecera
Safari: ALT + drecera


Dreceres:


1 Accés directe a la pàgina d'inici
2 Accés directe a la pàgina sobre l'accessibilitat
3 Accés directe a l'adreça electrònica per contactar


Mides del text


Totes les mides de fonts del lloc s'han implementat mitjançant unitats relatives. D'aquesta manera, es pot modificar la seva mida mitjançant els controls propis de cada navegador. A més de mitjançant els seus corresponents menús, aquesta funció pot ser utilitzada directament mitjançant les següents dreceres:


Internet Explorer: Control i roda del ratolí
Mozilla Firefox: Control i roda del ratolí, Control y - o Control y +
Opera: Control i roda del ratolí, Control y - o Control y +
Netscape: Control y - o Control y +
Safari: Control y - o Control y +


Excepcions a l'accessibilitat


Per impediments tècnics o requeriments de les aplicacions emprades, alguns dels continguts oferts en el lloc podrien no complir les pautes d'accessibilitat anteriorment comentades. Aquests tipus de continguts es representaran sempre en una nova finestra de navegador, l'obertura de la qual apareixerà advertida en la descripció del seu mateix vincle.


No obstant això, si robau qualque problema d'accessibilitat o voleu fer qualque comentari o suggeriment sobre aquesta matèria, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Accesibilidad

Introducción

Este sitio web ha sido desarrollado siguiendo un diseño y programación accesibles, con el objetivo de garantizar el acceso universal al mayor número posible de personas usuarias.

Dichos criterios se basan en las recomendaciones WCAG/WAI del World Wide Web Consortium (W3C), consorcio internacional que se encarga de la supervisión de las tecnologías y estándares de Internet. En todo momento se ha aplicado el mayor nivel de accesibilidad contemplado en dichas recomendaciones (nivel AAA).

Igualmente, el código fuente de este sitio web ha sido desarrollado utilizando las tecnologías XHTML y CSS2, recomendadas por el W3C para una correcta visualización independiente de los dispositivos de navegación y una adecuada separación entre estilo y contenido.

Accesos directos y atajos de teclado

Se han incluido algunos atajos de teclado que faciliten un acceso rápido a los puntos clave de las diferentes páginas de la web. En general, la combinación de la tecla "alt" con otra (de la lista que se muestra más adelante) nos llevará a la opción concreta. La tecla "alt" se encuentra en los PC; los ordenadores Mac tienen una tecla de acción (normalmente junto a la barra espaciadora) que cumple el mismo cometido.

El uso de las teclas de acceso varía con el navegador:
 
 • Internet Explorer: ALT + atajo + ENTER
 • Mozilla Firefox: ALT + MAYÚSCULAS + atajo (en versiones antiguas, ALT atajo)
 • Opera: MAYÚSCULAS + ESC + atajo
 • Netscape: ALT + atajo
 • Safari: ALT + atajo

Atajos:

 • 1 Acceso directo a la página de inicio
 • 2 Acceso directo a la página acerca de la accesibilidad
 • 3 Acceso directo a la dirección electrónica para contactar

Tamaños del texto

Todos los tamaños de fuentes del sitio se han implementado mediante unidades relativas. De esta manera, se puede modificar su tamaño mediante los controles propios de cada navegador. Además de mediante sus correspondientes menús, esta función puede ser utilizada directamente mediante los siguientes atajos:

 • Internet Explorer : Control y rueda del ratón
 • Mozilla Firefox : Control y rueda del ratón, Control y - o Control y +
 • Opera: Control y rueda del ratón, Control y - o Control y +
 • Netscape: Control y - o Control y +
 • Safari: Comando y - o Comando y +

Excepciones a la accesibilidad

Por impedimentos técnicos o requerimientos de las aplicaciones empleadas, algunos de los contenidos ofrecidos en el sitio podrían no cumplir las pautas de accesibilidad anteriormente comentadas. Este tipo de contenidos se representarán siempre en una nueva ventana del navegador, cuya apertura aparecerá advertida en la descripción de su propio vínculo.

No obstante, si usted encuentra algún problema de accesibilidad o quiere hacer algún comentario o sugerencia sobre esta materia, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

 
 
 
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 221) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments