Informació del taller


109 . ELS INVERTEBRATS 

 

Sessions: sessió de 2 hores aproximadament
Lloc: Aula del centre
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r de Primaria
2n de Primaria
3r. de Primaria
4rt. de Primaria
5è de Primaria
6è de Primaria

Responsable/s

Javier Méndez Chavero  

 

Descripció
Aquest taller es desenvolupa integrament a l’aula.
Compta amb el suport d’un PowerPoint i material específic que els alumnes podran manipular, i a traves del qual el monitor anirà descobrint als alumnes aspectes diversos dels invertebrats com: la seva classificació, la seva variada morfologia, la reproducció, els seus hàbitats, la seva alimentació, les característiques pròpies de cada grup o les diferents espècies que es poden veure a Menorca.
El material específic estarà format per restes diverses d’invertebrats que farà que els alumnes puguin interactuar i els hi ajudarà a entendre els conceptes treballats.
El taller serà participatiu i els alumnes podran expressar els seus coneixements i resoldre els seus dubtes.
El professorat disposarà d’una fitxa del taller per conèixer els conceptes que es tractaran on també figuren feines que es poden fer abans i desprès del taller.
Quan el professorat ho demani, el taller es podrà adaptar en la mesura del possible al currículum o projectes propis de l’aula.


Objectius
Objectius:

- Conèixer les principals característiques del grup dels invertebrats.
- Conèixer les diferencies entre vertebrats i invertebrats.
- Aprendre a diferenciar i agrupar els diferents tipus d’invertebrats.
- Conèixer les característiques pròpies de cada grup d’invertebrats.
- Fomentar la sensibilització dels més petits i dels joves cap els invertebrats en particular i la natura en general.
- Conèixer e identificar diferents espècies que es poden veure a Menorca i la seva importància pel medi.

Conceptes a treballar (segons edats):
Invertebrats, característiques dels invertebrats, classificació dels invertebrats, anèl·lids, artròpodes, cnidaris, equinoderms, mol·luscs, esponges, parts i característiques dels invertebrats, reproducció, alimentació, importància dels invertebrats pel medi, els invertebrats a Menorca.

Actituds a potenciar:
Respecte, interès i sensibilització per la natura en general i pels invertebrats en particular.


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions

TEMPORITZACIÓ:
El taller té una durada aproximada de 2 hores tot i que es podrà adaptar a les possibilitats del professorat.

PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX: de novembre al 31 de març

MATERIALS: El monitor disposarà de tot el material necessari per desenvolupar l'activitat, així com la fitxa original per a l’alumnat i el professorat. L’escola aportarà el projector o pantalla digital per projectar el PowerPoint.
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments